PARKOUR

Järjes­tämmme parkour­ryhmiä niin aloit­ta­ville kuin lajia jo pitkäänkin harras­ta­neille.

Ryhmät ja ilmoit­tau­tu­minen täällä

KirkU:n parkour­tunnit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä ja parkour­tun­neilla tutuksi tulevat myös parkourin periaatteet, kuten turval­linen harjoittelu, muiden ihmisten huomioi­minen sekä jokapäi­väisen ympäristön kunnioit­ta­minen. Isompien lasten ryhmissä vahvis­tetaan myös luovaa parkour-ajattelua ja parkour-rohkeuden kehit­tä­mistä.

Ohjaa­jamme ovat osaavia ja ammat­ti­tai­toisia lajin osaajia ja heillä on kokemusta usean vuoden ajalta parkou­roh­jauk­sesta. Ryhmissä on yleensä yksi vastuu­oh­jaaja ja apuoh­jaaja.

Parkour­har­joit­teluun kuuluu kunnol­linen alkuläm­mittely sekä ikätasoon sopiva lihas­kunto-ja huolto­har­joittelu.

KIRKUssa on parkou­rattu vuodesta 2012 lähtien. Laji on vakiin­nut­tanut paikkansa seuran toimin­nassa ja tällä hetkellä parkour-harras­tajia on KIRKUssa mukana noin 120.

KIRKUssa parkou­raamme syksy-talvi­kau­della jumppa­sa­lissa, jossa raken­namme esteratoja mm. hyppy­ar­kusta, patjoista, penkeistä, rekeistä, nojapuista pukeista jne. Alkusyksystä/loppukeväästä ja kesäkau­della parkou­rataan myös ulkona.

Parkouraus on hauskaa, kekse­liästä ja ketterää  liikku­mista paikasta toiseen. Tarkoi­tuksena on liikkua sulavasti ja katkea­mat­to­masti mm esteiden yli, ali tai pitkin erilaisia pintoja, alustoja ja tasoja hyväk­si­käyttäen. Parkourata voi lähes missä vain, ulkona erilaisia raken­nelmia ja telineitä hyväk­si­käyttäen ja sisällä erilaisia sisäti­lojen välineitä ja telineitä hyödyntäen. Parkour kehittää tasapainoa, voimaa, dynaa­mi­suutta, kestä­vyyttä, tarkkuutta, tilan hahmo­tusta ja luovuutta. Parkour on liikku­mista jokapäi­väi­sessä ympäris­tössä, ympäristön antamia mahdol­li­suuksia hyödyntäen.