PARKOUR

Kevään 2021 parkour­ryhmät ovat käynnissä. Ryhmiin voi ilmoit­tautua mukaan myös kesken kauden. Katso ryhmät täältä

KIRKUssa on parkou­rattu vuodesta 2012 lähtien. Laji on vakiin­nut­tanut paikkansa seuran toimin­nassa ja tällä hetkellä parkour-harras­tajia on KIRKUssa mukana noin 160.

KIRKUssa parkou­raamme syksy-talvi­kau­della jumppa­sa­lissa, jossa raken­namme esteratoja mm. hyppy­ar­kusta, patjoista, penkeistä, rekeistä, nojapuista pukeista jne. Kesäkau­della parkou­rataan myös ulkona.

Toimintaa suunni­tellaan siten , että kaiken tasoi­sille harras­ta­jille tarjotaan sopivia haasteita ja tekniik­ka­har­joit­teita. Aloit­tavien kanssa pereh­dytään perus­tek­nii­koihin ja harjoit­teisiin, kokeneempien kanssa löydetään uusia puolia teknii­koista ja kehitetään uusia haasteita. KirkU:n parkour­ryhmät toteu­tetaan aidon parkourin hengessä liikun­ta­salin monipuo­li­silla välineillä ja ulkona ryhmän lähimaas­tossa huippu­hy­villä spoteilla.  Parkour­tun­neilla tutuksi tulevat myös parkourin periaatteet, kuten turval­linen harjoittelu, muiden ihmisten huomioi­minen sekä jokapäi­väisen ympäristön kunnioit­ta­minen.

Parkouraus on hauskaa, kekse­liästä ja ketterää  liikku­mista paikasta toiseen. Tarkoi­tuksena on liikkua sulavasti ja katkea­mat­to­masti mm esteiden yli, ali tai pitkin erilaisia pintoja, alustoja ja tasoja hyväk­si­käyttäen. Parkourata voi lähes missä vain, ulkona erilaisia raken­nelmia ja telineitä hyväk­si­käyttäen ja sisällä erilaisia sisäti­lojen välineitä ja telineitä hyödyntäen. Parkour kehittää tasapainoa, voimaa, dynaa­mi­suutta, kestä­vyyttä, tarkkuutta, tilan hahmo­tusta ja luovuutta. Parkour on liikku­mista jokapäi­väi­sessä ympäris­tössä, ympäristön antamia mahdol­li­suuksia hyödyntäen. Se on tapa harjoittaa kehoa ja mieltä toimin­nal­li­sempaan ja tehok­kaampaan suuntaan.

Järjes­tämmme parkour­ryhmiä niin aloit­ta­valle kuin lajia jo pitkäänkin harras­ta­neille. Taso-ja ikäjaot antavat suuntaa ryhmästä, lisäksi jokai­sessa ryhmässä toimintaa pyritään miettimään niin, että kaiken tasoi­sille harras­ta­jille tarjotaan sopivia haasteita ja tekniik­ka­har­joit­teita. Aloit­tavien kanssa pereh­dytään perus­tek­nii­koihin ja harjoit­teisiin, kokeneempien kanssa löydetään uusia puolia teknii­koista ja kehitetään uusia haasteita. KirkU:n parkour­tunnit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä liikun­ta­salin monipuo­li­silla välineillä ja ulkona mm koulujen telineillä. Parkour­tun­neilla tutuksi tulevat myös parkourin periaatteet, kuten turval­linen harjoittelu, muiden ihmisten huomioi­minen sekä jokapäi­väisen ympäristön kunnioit­ta­minen. Parkour­har­joit­teluun kuuluu kunnol­linen alkulä­mittely sekä harjoi­tellaan lihas­kuntoa ja sitä kautta paran­netaan koko kehon motoriikkaa ja perus­kuntoa.

Teemme yhteis­työtä  http://www.parkourhelsinki.fi kanssa, josta osa ammat­ti­tai­toi­sista ja pidetyistä ohjaa­jis­tamme tulevat.