HARRAS­TUSINFO 

VARUSTEET TUNNILLE

Parkour­tun­nille sisälle varus­teeksi sopivat mukavat, joustavat liikun­ta­vaatteet. Esimer­kiksi t‑paita, verkkarit, shortsit. Tunnilla voi olla paljaat varpaat tai parkouriin sopivat pehmeä­poh­jaiset ja taipuisat tossut. Juoma­pullo myös mukaan. Ulkotun­neille sään mukai­sesti ulkolii­kuntaan sopivat vaatteet sekä liikuntaan sopivat, jalassa kunnolla pysyvät ulkojal­kineet.

KAUSI-JA JÄSEN­MAKSUT

Perus-ja jatko­ryhmät  120–122 €

Junnu-ja perhe­ryhmät ryhmät  112,50 €

Lisäksi maksetaan kalen­te­ri­vuo­sittain 15 € lapsen jäsen­maksu. Laskut lähetetään sähkö­pos­titse kauden alettua.

MAKSU-JA PERUU­TUSEHDOT

Lapsi voi käydä kokei­le­massa koko kauden kestä­vässä ryhmässä kaksi kertaa maksutta. Lyhyt­kurs­seilla ( 5–10 krt)maksuttomia tutus­kertoja on yksi.

PERUUTUS:
Mikäli lapsi ei jatka ryhmässä, ryhmä­paikan peruutus on tehtävä heti toisen tutus­tu­mis­kerran jälkeen kirjal­lisena sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi . Mikäli ryhmä­paikkaa ei peruuteta ilmoi­tetun ohjeen mukaan, veloi­tetaan kausi­maksu kokonai­suu­dessaan. Peruu­tusta EI voi tehdä ilmoit­ta­malla ohjaa­jalle tai myClubin kautta.

Pidem­piai­kai­sessa sairas­ta­pauk­sessa voimme palauttaa osan maksusta lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan tapaus­koh­tai­sesti.

POISSAOLO

Satunnaisista,yksittäisistä poissao­lo­ker­roista ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Pidem­piai­kai­sesta poissao­losta on hyvä ilmoittaa ohjaa­jalle tai toimis­tolle toimisto@kirku.fi

TAPATURMA JA VAKUUTUS

Parkour­har­ras­ta­jamme on vakuu­tettu seuran puolesta harjoi­tusten aikana LähiTa­pio­lassa.

Tapaturmia sattuu tunneilla joskus. Tyypil­li­simmin vamma on jalan kolhaisu  tai nyrjähdys alastu­lossa. Harras­ta­jille kerrotaan kauden alkaessa, että ohjaa­jalle täytyy kertoa, mikäli jotain sattuu tunnin aikana. Tapahtuma on helpompi selvittää, kun ohjaaja heti tietää mitä on käynyt ja missä tilan­teessa. Mikäli käy ilmi, että harjoi­tuk­sissa on sattunut jotakin ohjaajan huomaa­matta, tulee vanhemman ilmoittaa ohjaa­jalle tai toimis­tolle asia viipy­mättä os toimisto(at)kirku.fi.

Tapaturman sattuessa harjoi­tuk­sissa kartoi­tetaan tilanne ja annetaan tarvit­taessa ensiapua. Tilanteen mukaan vanhempia infor­moidaan tapah­tu­neesta jo harjoi­tusten aikana tai harjoi­tusten päätyttyä. Ohjaaja tekee aina ilmoi­tuksen toimis­tolle tunnilla sattu­neesta tapatur­masta. Mikäli tapaturma vaatii lääkärin hoitoa, lääkä­ri­käynnit maksetaan ensin aina itse. Perhe saa ohjeet vakuu­tuksen osalta seuran toimis­tolta os toimisto(at)kirku.fi. Huoltaja tekee tapatur­mail­moi­tuksen vakuu­tus­yh­ti­öön­kor­vauksen hakua varten.

KAUSI JA HARJOI­TUKSET

Harjoi­tukset koostuvat alkuläm­mit­te­lystä esim leikkien ja verry­tellen, lajihar­joit­teista, rata-ja vapaa­har­joit­te­luo­siosta sekä lopuksi ikäta­solle sopivasta loppu­ver­ryt­te­lystä. Kullakin harjoi­tus­ker­ralla on pääpaino jollakin tietyllä parkour­har­joit­teella, jonka ympärille harjoit­teita kehitellään sekä tekniikkaa hiova telinerata ja oheis­pis­teitä. Kauden aikana liikutaan sekä salissa raken­ne­tussa ympäris­tössä, että ulkona aidoissa este-ja harjoi­tus­mil­jöissä.

LEIRIT JA LOMA-AJAT

KirkU järjestää parkour­toi­mintaa myös varsi­naisen kausi­har­joit­telun ulkopuo­lella. Esimer­kiksi koulujen loma-aikoina pidetään parkour­leirejä tai lyhyt­kursseja.

OLOSUHTEET

KirkUn parkour­ryh­missä on hyvät olosuhteet parkourin harras­ta­miseen. Koulujen liikun­ta­sa­leista ja seuralta löytyy runsaasti erilaisia telineitä ja välineitä monipuo­liseen parkour­har­joit­teluun: pukkeja,boxeja, arkkuja, nojapuut, rekit,puomeja, patjoja, trampo­liineja, puolapuut, pehmo­mo­duulit, köydet, renkaat, airtrack ‑ilmavolt­tirata. Ulkona hyödyn­nämme monipuo­li­sesti koulujen piha-alueita, raken­nusten ja raken­netun ympäristön tarjoamia harjoi­tus­mah­dol­li­suuksia.

Hauskoja ja tehok­kaita parkourt­reenejä!