PARKOUR­RYHMÄT

Terve­tuloa KirkU:n parkour-ryhmiin! Taso-ja ikäjaot antavat suuntaa,  toimintaa suunni­tellaan niin, että kaiken tasoi­sille harras­ta­jille tarjotaan sopivia haasteita ja tekniik­ka­har­joit­teita.

VALITSE SOPIVA RYHMÄ:

PERHE­PARKOUR: lapsi ja aikuinen harjoit­te­levat parkourin perus­taitoja yhdessä ja erikseen. Erinomainen vaihtoehto tutustua lajiin pienemmän tai esim aremman lapsen kanssa. Haastetta riittää niin lapselle kuin aikui­sel­lekin.

JUNNU­PARKOUR: alle koului­käi­sille tarkoi­tettu ryhmä, sopii lajin uusille harras­ta­jille ja lajia jo harras­ta­neille. Liikutaan paljon monipuo­li­silla parkour­ra­doilla-ja tehtä­vä­pis­teillä parkourin perus­teita oppien.

ALKEET: lajin uusille harras­ta­jille, harjoi­tellaan perus­tek­nii­koita ja niiden sovel­ta­mista erilai­sissa ympäris­töissä.

ALKEET/ JATKO: lajin uusille harras­ta­jille ja hieman lajia harras­ta­neille ryhmässä tai itsenäi­sesti. Harjoi­tellaan parkourin perus­tek­nii­koita ja niiden kehit­telyä ja sovel­ta­mista erilai­sissa ympäris­töissä.

JATKO: lajia jo aiemmin ryhmässä harras­ta­neille tai lajia paljon itsenäi­sesti treenan­neille. Ryhmässä teknii­koiden kehit­telyä ja vahvis­ta­mista, erilaisten haasta­vampien liikkeiden yhdis­te­le­mistä ja sovel­ta­mista erilai­sissa ympäris­töissä ja  tilan­teissa.