Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi

TELINE­VOI­MISTELU

TELINE­VOI­MISTELU2023-12-07T19:28:28+00:00

Terve­tuloa KIRKUn teline­voi­mistelu-ja akroryhmiin

KIRKUssa on teline­voi­mis­te­lu­ryhmiä 4‑vuotiaasta ylöspäin eri ikä-ja tasoryh­missä.

TELINE­VOI­MIS­TELUN JOULU­LO­MAT­REENIT

Terve­tuloa joulu­loman teline­voi­mistelu-akroba­tiat­ree­neihin.  Harjoi­tukset koostuvat lämmit­te­lystä, perman­to­liik­keiden harjoit­te­lusta ja teline­ra­doista. Kullakin harjoi­tus­ker­ralla pääpaino on eri telineessä (rekki, puomi, hyppy). Mukana myös harjoit­teita airtrac­killa, voima- ja liikku­vuus­har­joit­telua sekä leikkiä.

Ryhmä 6–9 vuotiaat: Kolmen kerran treeni­pa­ketti alkeis­ta­solla harras­ta­ville tai uusille voimis­te­li­joille

ke 27.12 , to 28.12. ja pe 29.12. klo 11–12

Ryhmä 8–12 vuotiaat: Kolmen kerran treeni­pa­ketti jatko­ta­solla harras­ta­ville tai muuta voimis­te­lu­taustaa omaaville

ke 3.1 , to 4.1. ja pe 5.1. klo 18–19.15

Kolmen kerran temppu­jump­pa­kurssi

3.1 Temppu­jumppa 4–6‑vuotiaille klo 17:10–18 (viidakko)

4.1 Temppu­jumppa 4–6‑vuotiaille klo 17:10–18 (sirkus)

5.1 Temppu­jumppa 4–6‑vuotiaille klo 17:10–18 (liikenne)

Terve­tuloa temppu­jumppaan. Temppu­jum­passa liikutaan monipuo­li­sesti; juostaan, hypitään, kiipeillään, ryömitään, heitetään… Leikkien ja mieli­kuvien avulla lapsi löytää liikunnan riemun. Jokai­sella jumppa­ker­ralla liikutaan myös temppu­ra­dalla.

Kevät­kausi 2024 Ryhmät ja ilmoit­tau­tu­minen

Teline­voi­mistelu on monipuo­linen harrastus, joka kehittää kehon­hal­lintaa, koordi­naa­tio­kykyä, lihas­kuntoa, liikku­vuutta ja tasapainoa. Teline­voi­mis­te­lu­tuntien harjoitteet kehit­tävät nopeutta, kimmoi­suutta ja kestä­vyyttä. Myös ryhmässä toimi­minen, keskit­ty­miskyky ja esiin­ty­mis­taito kehit­tyvät teline­voi­mis­telun harras­ta­jilla. Teline­voi­mistelu tarjoaa hyvän perustan moneen eri lajiin.

Tyttöjen telineitä ovat hyppy, erita­so­no­japuut, puomi ja permanto. Poikien telineitä ovat permanto, renkaat, hevonen, hyppy, nojapuut ja rekki. Miesten ja naisten teline­voi­mis­telut ovat omia lajejaan, mutta ominai­suus­vaa­ti­muk­siltaan hyvin saman­kal­taisia lajeja keskenään. KirkUssa on tällä hetkellä mahdol­lista harrastaa teline­voi­mis­telua harras­te­ta­solla sekä alkeis­kil­pa­ta­solla (merkki­suo­ri­tukset) ,  Lajia voi harrastaa 1–3 kertaa viikossa. KirkUssa teline­voi­mis­telun harras­te­ryh­missä harjoi­tellaan valmen­tajan tekemien kausi- ja tunti­suun­ni­telmien mukai­sesti, joten mielekäs ja tavoit­teel­linen harjoittelu pienil­läkin harjoi­tus­mää­rillä on mahdol­lista.

Akroba­tia­voi­mistelu on uusi lajimme ja lajia harjoit­te­lemme harras­te­ta­solla. Akrohar­joi­tuk­sissa lähdetään aluksi harjoit­te­lemaan voimis­telun perus­liik­keitä mm kuperkeikat,kärrynpöyrä, päällä-ja käsillä seisonta. Taitojen karttuessa edetään harjoit­te­lemaan vaikeampia liikkeitä mm silta­kaatoja, käsin­sei­son­ta­ku­per­keikka, arabia­lainen kärryn­pyörä. Ja edelleen edetään vaati­vampiin liikkeisiin ja liike­sar­joihin kuten flikki, arabia­lainen, voltit sekä juoksevia sarjoja.  Akroba­tia­voi­mis­te­lussa kehit­tyvät erityi­sesti  liikkuvuus, ketteryys, tasapaino- ja koordi­naa­tiokyky ja voima.

TELINE ALKEET                                                                       

Sopii lajin uusille harras­ta­jille. Alkeis­tason ryhmissä keski­tytään teline­voi­mis­telun osa-alueiden alkeis­har­joit­teisiin monipuo­li­sesti eri telineillä. Harjoi­tukset sisäl­tävät leikkejä ja teline­tai­tojen oppimi­sessa hyödyn­netään mieli­kuvia, teline-ja taito­ra­tatoja, piste­har­joit­telua. Käytössä on voimis­te­lu­passi, johon saa tarran jokai­sesta osallis­tu­mis­ker­rasta. Isompien lasten alkeis­ryh­missä toteu­tetaan harjoit­telua ikä- ja taitotaso huomioiden.

TELINE JATKO

Sopii lajia jo jonkin aikaa harras­ta­neelle. Jatko­ryh­missä huomiota kiinni­tetään entisestään tekniikkaan ja liikkeiden esteet­ti­syyteen, myös voiman ja liikku­vuuden merkitys koros­tuvat. Mukana on edelleen leikin­omaisia elementtejä. Jatko­tason ryhmissä on käytössä voimis­te­lu­liiton jumppa­passit, joko alkeis­jatko tai teline­lajien passi. Jatko­ryh­missä voimis­te­le­ville saattaa tulla kotiteh­täviä.

TELINE EDISTYNEET  (JA LISÄT­REENI)

Edisty­neiden ryhmissä harjoi­tellaan liikkeitä, jotka lähes­tyvät kilpa­voi­mis­telun vaati­muksia. Liikkeet pyritään opette­lemaan tekni­sesti oikeaop­pi­sesti. Vaativien liikkeiden opettelun ohella fyysisten ominai­suuksien harjoit­telun rooli korostuu, joten liikkuvuus- ja voima­har­joit­telua tehdään edisty­neiden ryhmissä paljon.

Lisät­reeni on tarkoi­tettu jatko­tason voimis­te­li­joille, jotka haluavat toisen tai kolmannen teline­voi­mis­telun harjoi­tus­kerran viikossa. Lisät­reenin lisäksi voimis­te­lijan tulee osallistua myös johonkin muuhun teline­voi­mis­te­lu­ryhmään. Lisät­ree­nissä harjoi­tellaan saman­kal­tai­sesti, kuin edisty­neiden ryhmässä. Lisät­ree­nissä saatetaan keskittyä lajihar­joit­telun ohella myös spesi­fimmin tietyn liikkeen tai ominai­suuden hallintaan. Lisät­reeniin osallis­tu­vilta toivotaan motivoi­tu­nei­suutta harjoit­teluun.

MERKKI­HAR­JOITTELU

Voimis­te­lu­liiton vaati­musten mukaisten naisten voimis­telun merkki­luokan mukaisten merkkien  harjoittelu-ja suori­tus­näytöt. Harjoittelu tapahtuu erilli­sessä harjoit­te­lu­ryh­mässä, jossa keski­tytään merkki­liik­keiden oikeaan suori­tukseen. Treenit pronssi- hopea­ryh­mässä ja kulta-smarag­di­ryh­mässä.

Harjoittelu aloitetaan prons­si­mer­kistä ja seuraavaan tasoon pääsee, kun on suorit­tanut tarvit­tavan määrän liikkeitä erilli­sessä merkkiar­vioin­ti­ti­lai­suu­dessa. Jokaiseen merkkiin vaaditaan suori­te­tuksi hyväk­sy­tysti 15 liikettä kahdes­ta­kym­me­nestä (12 pakol­lista, 3 vapaa­va­lin­taista). Liikkeet vaihte­levat telineittäin ja aiheittain (rekki, puomi, liikkuvuus, hyppy, voima, permanto jne.). Joskus jonkun liikkeen oppiminen vaatii spesi­fimmin tietyn ominai­suuden harjoit­te­le­mista, jolloin tauko toimin­nasta on mahdol­linen. Merkki­suo­ri­tuksen pariin voi myös myöhemmin palata, jos aiemmilla kausilla jäänyt merkki kesken, tai joku taso jo suori­tettuna.

Syksyn merkki­suo­ri­tus­päivä pidetään marraskuun lopussa/ joulukuun alussa. Ajankohta tarkentuu syksyn aikana.

AKROBATIA ALKEET

Sopii lajin uusille harras­ta­jille.  Akrobatia- ja voimis­te­lu­ryh­mässä harjoi­tellaan perus­ak­ro­batia-ja voimis­te­lu­liik­keitä kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsil­lä­sei­sontoja. Harjoi­tellaan yksit­täisiä liikkeitä puomilla ja rekillä. Kun perus­taidot ovat hallussa, edetään harjoit­te­lemaan vaikeampia akroba­tia­liik­keitä kuten arabia­laisia. Harjoi­tuksia tehdään mm airtrac­killa ja kanvee­silla, puomilla.

AKROBATIA JATKO

Ryhmä sopii jotakin voimis­telun lajia tai esim cheer­lean­dingia jo aiemmin  harras­ta­neelle.
Vahvis­tetaan monipuo­li­sesti perus­akroja kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsil­lä­sei­sontoja. Ryhmässä harjoi­tellaan flikkejä, arabialaisia,voltteja sekä juoksevia sarjoja. Harjoi­tuksia tehdään airtrac­killa ja kanvee­silla.

Go to Top