HARRAS­TUSINFO

VARUSTEET TUNNILLE

Teline­voi­mis­te­lu­tun­nille varus­teeksi sopivat joustavat liikun­ta­vaatteet. Ihonmyö­täiset vaatteet ovat hyvät avustuksen kannalta ja tällöin ei ole vaaraa, että ne kiinnit­tyi­sivät telineisiin. Voimis­te­lu­hameet- ja mekot eivät ole suotavia. Pitkä­hi­hainen paita on hyvä olla päällä alkuver­ryt­telyn ajan, etenkin talvisin saleissa voi olla viileää. Tunnilla voi olla paljaat varpaat, tossut tai liukues­te­sukat. Hiukset tulee olla kiinni, kuitenkin niin, että kampaus ei haittaa kuper­keik­kojen tekemistä. Korut ja kellot jätetään pukuhuo­neeseen tai kotiin.

Oman juoma­pullon voi ottaa harjoi­tuksiin omalla nimellä varus­tettuna. Myös oma voimis­te­lu­passi mukaan. Voimis­te­lu­passin saat ohjaa­jalta kauden alussa.

KAUSIJA JÄSEN­MAKSUT

KAUSI­MAKSU:  Ryhmissä on toimin­ta­maksu eli kausi­maksu. Syksy-ja kevät­kausi ovat erilliset kaudet. Ryhmien toimin­ta­maksut vaihte­levat toiminnan ja kauden kokoon­tu­mis­ker­tojen mukaan.  Kausi­maksun suuruus on ilmoi­tettu kunkin ryhmän tiedoissa myClu­bissa.

JÄSEN­MAKSU :  Kausi­maksun lisäksi maksetaan KirkU:n jäsen­maksu, joka on vuonna 2021 lapsilta 15 €. Jäsen­maksu maksetaan kerran/ kalen­te­ri­vuosi. Kausi­maksu-ja jäsen­mak­su­lasku lähetetään sähkö­pos­titse kauden toisen liikun­ta­kerran jälkeen.

MAKSU-JA PERUU­TUSEHDOT

apsen on mahdol­lista käydä tutus­tu­massa ryhmässä kaksi kertaa veloi­tuk­setta. Mikäli lapsi ei jatka ryhmässä, ryhmä­paikan peruutus on tehtävä heti toisen tutus­tu­mis­kerran jälkeen kirjal­lisena sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi . Peruu­tusta ei voi tehdä ohjaa­jalle. Mikäli ryhmä­paikkaa ei peruuteta ilmoi­tetun ohjeen mukaan, veloi­tetaan kausi­maksu kokonai­suu­dessaan.

Mikäli joudutte perumaan paikan kesken kauden kokei­lu­ker­tojen jälkeen, kausi­maksua ei palauteta. Pidem­piai­kai­sessa sairas­ta­pauk­sessa (yli 4  vko) voimme palauttaa osan maksusta lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.

HUOMIOI MAKSUISSA:
Mikäli ryhmän toiminta keskeytyy seurasta riippu­mat­to­masta syystä:
1) jos ryhmän kautta on käyty alle puolet, seura palauttaa puolet kausi­mak­susta.
2) mikäli ryhmän toiminta keskeytyy kauden puolen välin jälkeen, seura ei hyvitä kausi­maksua.

Kevät­kauden osalta puolet kausi­mak­susta palau­tetaan, mikäli toiminta keskeytyy ennen tai päiväyk­sellä 1.3. Tämän jälkeen kausi­maksua ei palauteta.
Mikäli kauden aikana tulee satun­naisia peruu­tuksia ‚näitä tunteja ei hyvitetä.
Seura ei ole velvol­linen järjes­tämään korvaavaa toimintaa mahdol­lisen keskey­tyneen kauden tilalle.

TAPATURMA JA VAKUUTUS

Teline­voi­mis­te­li­jamme on vakuu­tettu tapaturman varalta seuran puolesta harjoi­tusten ajan LähiTa­pio­lassa. Tapaturmia sattuu harvoin. Tyypil­lisin vamma voimis­te­li­jalla on nilkan nyrjähdys. Lapsille kerrotaan kauden alkaessa, että ohjaa­jalle täytyy kertoa, mikäli jotain sattuu tunnin aikana. Tapahtuma on helpompi selvittää, kun ohjaaja heti tietää mitä on käynyt ja missä tilan­teessa. Mikäli käy ilmi, että harjoi­tuk­sissa on sattunut jotakin ohjaajan huomaa­matta, tulee vanhemman ilmoittaa ohjaa­jalle asia viipy­mättä.

Tapaturman sattuessa harjoi­tuk­sissa kartoi­tetaan tilanne ja annetaan tarvit­taessa ensiapua. Tilanteen mukaan vanhem­mille soitetaan jo harjoi­tusten aikana tai harjoi­tusten päätyttyä. Mikäli tapaturma vaatii lääkärin hoitoa, mahdol­liset aiheu­tuneet kulut huoltaja maksaa ensin itse. Perhe saa ohjeet vakuu­tuksen osalta ja lapsen huoltaja tekee vakuu­tus­yh­tiöön tapatur­mail­moi­tuksen. Yhteys kurssi­vas­taavaan os toimisto(at)kirku.fi vakuu­tus­asioiden hoita­mista varten.

OHJEITA TUNNILLE TULEVILLE COVID ‑19 HUOMIOIDEN:

Saapu­mis­ohjeet ja koronan huomioi­minen:
‑Sisään­käynti saliin ennak­koin­fossa annetusta ovesta/ pukuhuo­neesta. Ryhmille on osoitettu tietyt sisään­käynnit, jotta ryhmät eivät sekoitu keskenään.
‑Alle koului­käisiä lapsiaan saattavat ja hakevat huoltajat sekä kaikki 15 v täyttäneet käyttävät maskia liikun­ta­ti­lojen sisäti­loissa ja pukuhuo­neessa ollessaan.

-Koului­käisiä lapsia ei saateta sisäti­loihin, ainoastaan salin/pukuhuoneen ulko-ovelle.

- Sali,-pukuhuone-ja aulati­loissa ei saa oleskella tuntien aikana.

-Hyvästä käsihy­gie­niasta huoleh­ti­minen: käsienpesu tunnille lähdet­täessä, saavut­taessa koululle ennen tuntia ja tunnin jälkeen. Aikuinen huolehtii alle koului­käisen lapsen käsien­pe­susta salille saavut­taessa ja lähtiessä.
‑Ryhmien välillä käytetyt välineet desin­fioidaan mm kiinni­pi­to­kohdat, alustat ja patjat.
— Vain täysin terveenä toimintaan mukaan, pidä riittävä etäisyys.

Seuraamme korona-tilan­netta ja muutoksia toimin­ta­ta­poihin voi tulla, mikäli tilanne huononee tai ohjeis­tukset muuttuvat. Tiedo­tamme mahdol­li­sista muutok­sista sähkö­pos­titse.
KAUSI JA HARJOI­TUKSET

Harjoi­tukset koostuvat alkuläm­mit­te­lystä, voima- ja liikku­vuuso­sioista, perus­ak­ro­batian ja voimis­telun harjoit­te­lusta sekä teline­har­joit­te­lusta. Kullakin harjoi­tus­ker­ralla on pääpaino jollakin tietyllä telineellä, jonka ympärille on raken­nettu ominai­suuksia ja tekniikkaa hiova telinerata ja oheis­pis­teitä.

Teline­voi­mis­telun syyskausi päättyy näytökseen, jossa ryhmät näyttävät kotiväelle teline­tai­tojaan teline­ra­dalla ja perman­nolla. Keväisin teline­voi­mis­te­lu­ryh­mämme kokoon­tuvat suurempaan näytökseen kaikki yhdessä, jolloin esiin­nytään koreo­grafian mukai­sesti.

LEIRIT JA LOMA-AJAT

KirkU  järjestäää teline­voi­mis­te­li­joille myös salivuo­ro­kauden ulkopuo­lella toimintaa. Esimer­kiksi kesäloman alussa, joulu­lo­malla ja hiihto­lo­malla  järjes­tetään harjoi­tuksia, jotta pitkää harjoi­tus­taukoa teline­voi­mis­te­lusta ei syntyisi. Inten­sii­vi­sempiä treeni­leirejä järjes­tetään mahdol­li­suuksien mukaan loma-aikoina. Kesäisin KirkUn jatko­tason teline­voi­mis­te­li­joilla on mahdol­lisuus lähteä porukalla seuran valmen­tajan kanssa Suomen voimis­te­lu­liiton järjes­tä­mälle teline­voi­mis­telun harras­te­lei­rille Kuortaneen urhei­luo­pis­tolle.

OLOSUHTEET

KirkUn teline­voi­mis­te­lu­ryh­missä on hyvät olosuhteet harras­te­tason harjoit­teluun. Koulujen liikun­ta­sa­leista löytyy perman­to­patjoja, alastu­lo­patjoja, nojapuut, rekit, ja puomeja. Lisäksi harjoit­te­lussa hyödyn­netään välineistöä monipuo­li­sesti; käytössä on mm. trampo­liinit, puolapuut, pehmo­mo­duulit, köydet ja voimis­te­lu­penkit. Keväällä 2019 KirkUn teline­voi­mis­telun harjoit­te­luo­lo­suh­teita parantaa ja niin valmen­tajia kuin voimis­te­li­joi­takin ilahduttaa uusi hankinta Airtrack eli ilmavolt­tirata.

Ohjeita voimis­te­li­jalle

Huolehdin siitä, että minulla on jumppa­passi ja juoma­pullo mukana harjoi­tuk­sissa. Säilytän passia sellai­sessa paikassa, että löydän sen. Odotan pukuhuo­neessa, että ohjaaja hakee ryhmän saliin. En riehu koulun muissa tiloissa. Huolehdin, että hiukset ovat kiinni. Korut ja kellot jäävät kotiin tai pukuhuo­neeseen. Purkka roskikseen. Olen motivoi­tunut, kokeilen kaikkia harjoit­teita ja yritän parhaani. En arvostele muiden suori­tuksia. Kannustan ryhmä­läi­siäni. Kuuntelen ohjaajaa ja noudatan ohjeita. En mene ilman lupaa telineille. Kerron ohjaa­jalle, jos loukkaan itseni tunnin aikana tai jos minun tulee poistua harjoi­tus­ti­lasta harjoi­tusten aikana, esim. käydä WC:ssä.

OHJEITA HUOLTA­JILLE

Huolehdin, että lapseni tulee terveenä tunnille. Ilmoitan mahdol­li­sista sairauk­sista, vammoista tai muista lapsen terveyteen vaikut­ta­vista tekijöistä heti kauden alussa tai harjoi­tus­koh­tai­sesti. Huolehdin, että lapsi on syönyt hyvin ja tarpeeksi ajoissa ennen harjoi­tusten alkua. Pidem­mille harjoi­tus­ker­roille annetaan erikseen ohjeet mahdol­li­sista eväistä. Ilmoitan pidem­piai­kai­sista poissao­loista ohjaa­jalle. Jos lapseni on estynyt osallis­tumaan näytökseen, ilmoitan siitä mahdol­li­simman pian ohjaa­jalle. Annetaan valmen­nus­rauha ja voimis­te­lu­rauha. Ohjaa­jalle voi esittää kysymyksiä ennen tuntia, sen jälkeen tai sähkö­pos­titse. Pyrin tuomaan lapsen ajoissa tunnille. Olen häntä vastassa, kun tunti päättyy. Kannustan lasta harras­tuk­sessa ja tuen häntä monipuo­liseen liikuntaan.

KIRKUN SEURA­VAATTEET

KirkU:n teline­voi­mis­te­li­joilla on mahdol­lisuus tilata voimis­teluun sopiva harjoit­te­lu­takki TeamPlacelta.

Tutustu ja tilaa harjoit­te­lu­takki: TEAMPLACE

Seura­kauppa MyClu­bissa on auki tammi- ja syyskuisen. Seura­kau­pasta voit hankkia mm. seura­hup­parit, t‑paidat ja jumppa­pussit.

Tutustu seura­kauppaan TÄSTÄ

SOME

Teline­voi­mis­te­lulla on oma instagram-tili: kirku.telinevoimistelu. Sinne päivi­tetään kuulu­misia teline­voi­mis­te­lu­toi­minnam osalta. Faceboo­kissa teline­voi­mis­te­lusta päivi­tetään ajankoh­taisia asioita ja kuulu­misia Kirkko­nummen Urhei­li­joiden Facebook-tilin alle.

KirkUn teline­voi­mis­te­lu­toi­min­nassa harjoi­tuk­sissa, tapah­tu­missa ja leireillä saatetaan kuvata yleisesti toimintaa. Kuvauslupa kysytään erikseen niitä kuvia ja videoita varten, joissa voimis­telija on tunnis­tet­ta­vissa. Samoin kuvan julkai­sulupa tiedus­tellaan vanhem­milta. Nimitietoja ei julkaista.

KirkU välittää positii­vista ilmapiiriä sosiaa­li­sessa mediassa, on mukava nähdä iloisia ja kivoja päivi­tyksiä voimis­te­luar­jesta. Käytä #kirku.telinevoimistelu

Sosiaa­lisen median asial­li­sesta käytöstä on hyvä keskus­tella vanhemman ja lapsen välillä. Aina on syytä käyttää harkintaa, kun päivittää jotakin sosiaa­liseen mediaan.

Seura­toi­mi­joita, voimis­te­lu­ka­ve­reita tai seuraa ei arvos­tella sosiaa­li­sessa mediassa. Mieti minkä­laisia kuvia haluat jakaa, muista pyytää ystäviltäsi lupa kuvan jakamiseen, jos he esiin­tyvät kuvassa. Älä osallistu kiusaa­miseen! Jos havaitset kiusaa­mista, ilmoita vanhem­malle tai seura­toi­mi­jalle.