MERKKI­TOI­MINTA

KirkUssa voi osallistua voimis­te­lu­liiton vaati­musten mukaiseen merkkien suorit­ta­miseen ja harjoit­te­le­miseen.
KirkUssa on tällä hetkellä mahdol­lisuus harjoi­tella pronssi- hopea­ryh­mässä ja kulta-smarag­di­ryh­mässä.
Harjoittelu aloitetaan prons­si­mer­kistä ja seuraavaan tasoon pääsee, kun on suorit­tanut tarvit­tavan määrän liikkeitä erilli­sessä merkkiar­vioin­ti­ti­lai­suu­dessa. Jokaiseen merkkiin vaaditaan suori­te­tuksi hyväk­sy­tysti 15 liikettä kahdes­ta­kym­me­nestä (12 pakol­lista, 3 vapaa­va­lin­taista). Liikkeet vaihte­levat telineittäin ja aiheittain (rekki, puomi, liikkuvuus, hyppy, voima, permanto jne.). Joskus jonkun liikkeen oppiminen vaatii spesi­fimmin tietyn ominai­suuden harjoit­te­le­mista, jolloin tauko toimin­nasta on mahdol­linen. Merkki­suo­ri­tuksen pariin voi my
ös myöhemmin palata, jos aiemmilla kausilla jäänyt merkki kesken, tai joku taso jo suori­tettuna.
Syksyn merkki­suo­ri­tus­päivä pidetään marraskuun lopussa/ joulukuun alussa. Ajankohta tarkentuu syksyn aikana. 
Merkkiar­vioin­ti­ti­lai­suudet  järjes­tetään yhteis­työssä Masalan Kisan kanssa. Merkkiar­vioin­ti­ti­lai­suu­dessa voi suorittaa pronssi‑, hopea- ja kulta­tason liikkeitä.

Kupari­merkin liikkeitä voi suorittaa Kirkun teline­voi­mis­telun alkeis- ja jatko­ryh­mille järjes­te­tyssä erilli­sessä kupari­päi­vässä. Kupari­päivä järjes­tetään kerran syyskau­della ja kerran kevät­kau­della.
Smarag­di­tason liikkeitä varten tarvitaan erillinen tuomari, joka koitetaan järjestää Kirkko­num­melle tai lähia­lu­eelle kevät­kau­della.
Kauden aikana merkki­har­joi­tuk­sissa harjoi­tellaan vaadit­tavia liikkeitä ja kerran puolessa vuodessa käydään merkki­suo­ri­tus­päi­vässä suorit­ta­massa merkkiin vaadit­tavia liikeitä. Merkki­har­joi­tukset eroavat tavan­omai­sista harjoi­tuk­sista niin, että pääpaino on kunkin merkin 20 liikkeessä.
Oheis­pis­teinä on jonkin verran lihas­kuntoa, akrobatiaa, liikku­vuutta ja perus­voi­mis­telua merkkien ulkopuo­lelta.
Merkki­har­joittelu ja normaalit treenit tukevat toisiaan. Merkki­ryhmän lisäksi on suosi­tel­tavaa, että voimis­te­li­jalla on jokin muu voimis­te­lul­linen ryhmä, kuten teline­voi­mistelu tai joukkue­voi­mistelu, jonka kanssa toteutuu viikoittain muita harjoi­tuksia. Merkki­suo­ri­tukset tuovat tavoit­teel­li­suutta ja lisämo­ti­vaa­tiota harras­tukseen

Merkki­ryhmään voivat osallistua voimis­te­lijat, jotka ovat jo jossakin seuramme teline­ryh­mässä tai lapsella on muuna lajina esim joukkue­voi­mistelu, sirkus tms.

Lisätietoja merkki­suo­ri­tus­jär­jes­tel­mästä täältä.

Haluatko tutustua merkki­liik­keisiin ja suori­tus­vaa­ti­muksiin?
TÄSTÄ pääset näkemään kuvia ja videoita.
Salasana: ntv2018

TELINE­VOI­MISTELU OHEISTREENINÄ

Teline­voi­mistelu on hyvä oheislaji eri lajien harras­ta­jille

Teline­voi­mistelu on mitä mainioin oheislaji eri lajien harras­ta­jille sillä se kehittää motoriikkaa laaja-alaisesti sekä  tuo harjoit­teluun vaihtelua ja monipuo­li­suutta. Teline­voi­mis­te­har­joi­tusten on tarkoitus kehittää ja vahvistaa harras­tajan ominai­suuksia, joista on hyötyä hänen omassa lajissaan.
Teline­voi­mis­te­lussa nopeus-ja tasapaino ominai­suudet vahvis­tuvat, kehon­tun­temus paranee, keho vahvistuu, keho saa uutta opittavaa ja uusia muisti­jälkiä.
Teline­voi­mis­te­lu­tun­nilla tehtävät harjoitteet painot­tuvat kehon­hal­lintaa, koordi­naa­tio­kykyä, lihas­kuntoa, liikku­vuutta, voimaa ja tasapainoa vahvis­taviin harjoit­teisiin. Kysy mahdol­lisia aikoja joukku­eellesi.
Oheistreenin hinta 45 € /h joukkue 
Tuntia ohjaa seuramme telineoh­jaaja. Tunnille tulevan joukkueen mukana edelly­tetään tulevan aikuinen valvoja.  Ryhmäkoko max 20 osallis­tujaa.
Ole yhtey­dessä: telinevoimistelu(at)kirku.fi  tai 0405439069