TELINE­VOI­MISTELU JA AKRORYHMÄT 

Ilmoit­tau­tu­minen: Ryhmiin ilmoit­tau­dutaan myClubin kautta mukaan tulevan lapsen nimellä. Olethan yhtey­dessä toimis­tolle, mikäli tarvitset apua sopivan ryhmän valit­se­mi­sessa toimisto@kirku.fi

Hinnat: myClu­bissa kunkin ryhmän kohdalla on ilmoi­tettu ryhmän kausi­maksu. Osallis­tu­minen 2–3 ryhmään viikossa: latpsen on mahdol­lista ilmoit­tautua useampaan toimin­ta­ryhmään mukaan. Annamme toisen ja kolmannen ryhmän kausi­maksuun ‑10 € alennuksen.

Vakuutus: Lapsil­liik­ku­jamme alle 18 v on vakuu­tettu seuran toimesta harjoi­tuksen ajan.

Tutustu harras­tusinfoon

Hiihto­loman tempput­reenit

Terve­tuloa hiihto­loman tempput­reeniin oppimaan uutta ja treenaamaan omia suosik­ki­liik­keitä.

Talvi­loman tempput­ree­neihin ovat terve­tul­leita kaikki temppui­lusta kiinnos­tuneet. Treeneissä liikutaan ohjaajan johdolla erilaisia telineitä ja välineitä, kuten airtrackia, renkaita, trampo­liinia ja rekkiä käyttäen. Luvassa vaikkapa käsin­sei­son­ta­har­joi­tuksia, puolivoltti‑, voltti- ja kärryn­pyö­rät­reeniä, halutessa myös esim flikkit­reeniä, arabia­laista, perhosta jne.
Ryhmä 6–9 v : Tiistai ja keski­viikko klo 11.15–12.45 ilmoit­taudu

Ryhmä yli 10 v : Tiistai ja keski­viikko 13–15.00 ilmoit­taudu

Mukaan voi tulla yhdeksi tai kahdeksi päiväksi.
Varusteet: trikoot/verkkarit ja t‑paita/toppi, paljaat varpaat, juoma­pullo

Kerta­maksu osallis­tu­jalta 10 €/1 pvä , 16 € / 2 pvä
Mainitse ilmoit­tau­tuessa, osallis­tutteko minä päivinä treeneihin.
Tunti pidetään ‚kun ilmoit­tau­tu­neita min 5.

Tempput­reenit pidetään seuran omalla salilla KVS- salilla os Munkin­mäentie 7. Sisään­käynti tieltä katsottuna raken­nuksen vasem­malta, Saka ‑auton puolelta.

LÖYDÄ SOPIVA RYHMÄ:

TELINE ALKEET                                                                       

Sopii lajin uusille harras­ta­jille. Alkeis­tason ryhmissä keski­tytään teline­voi­mis­telun osa-alueiden alkeis­har­joit­teisiin monipuo­li­sesti eri telineillä. Harjoi­tukset sisäl­tävät leikkejä ja teline­tai­tojen oppimi­sessa hyödyn­netään mieli­kuvia, teline-ja taito­ra­tatoja, piste­har­joit­telua. Käytössä on voimis­te­lu­passi, johon saa tarran jokai­sesta osallis­tu­mis­ker­rasta. Isompien lasten alkeis­ryh­missä toteu­tetaan harjoit­telua ikä- ja taitotaso huomioiden.

TELINE JATKO

Sopii lajia jo jonkin aikaa harras­ta­neelle. Jatko­ryh­missä huomiota kiinni­tetään entisestään tekniikkaan ja liikkeiden esteet­ti­syyteen, myös voiman ja liikku­vuuden merkitys koros­tuvat. Mukana on edelleen leikin­omaisia elementtejä. Jatko­tason ryhmissä on käytössä voimis­te­lu­liiton jumppa­passit, joko alkeis­jatko tai teline­lajien passi. Jatko­ryh­missä voimis­te­le­ville saattaa tulla kotiteh­täviä.

TELINE EDISTYNEET JA LISÄT­REENI

Edisty­neiden ryhmissä harjoi­tellaan liikkeitä, jotka lähes­tyvät kilpa­voi­mis­telun vaati­muksia. Liikkeet pyritään opette­lemaan tekni­sesti oikeaop­pi­sesti. Vaativien liikkeiden opettelun ohella fyysisten ominai­suuksien harjoit­telun rooli korostuu, joten liikkuvuus- ja voima­har­joit­telua tehdään edisty­neiden ryhmissä paljon.

Lisät­reeni on tarkoi­tettu jatko­tason voimis­te­li­joille, jotka haluavat toisen tai kolmannen teline­voi­mis­telun harjoi­tus­kerran viikossa. Lisät­reenin lisäksi voimis­te­lijan tulee osallistua myös johonkin muuhun teline­voi­mis­te­lu­ryhmään. Lisät­ree­nissä harjoi­tellaan saman­kal­tai­sesti, kuin edisty­neiden ryhmässä. Lisät­ree­nissä saatetaan keskittyä lajihar­joit­telun ohella myös spesi­fimmin tietyn liikkeen tai ominai­suuden hallintaan. Lisät­reeniin osallis­tu­vilta toivotaan motivoi­tu­nei­suutta harjoit­teluun.

MERKKI­HAR­JOITTELU

Voimis­te­lu­liiton vaati­musten mukaisten naisten voimis­telun merkki­luokan mukaisten merkkien  harjoittelu-ja suori­tus­näytöt. Harjoittelu tapahtuu erilli­sessä harjoit­te­lu­ryh­mässä, jossa keski­tytään merkki­liik­keiden oikeaan suori­tukseen. Treenit pronssi- hopea­ryh­mässä ja kulta-smarag­di­ryh­mässä.

Harjoittelu aloitetaan prons­si­mer­kistä ja seuraavaan tasoon pääsee, kun on suorit­tanut tarvit­tavan määrän liikkeitä erilli­sessä merkkiar­vioin­ti­ti­lai­suu­dessa. Jokaiseen merkkiin vaaditaan suori­te­tuksi hyväk­sy­tysti 15 liikettä kahdes­ta­kym­me­nestä (12 pakol­lista, 3 vapaa­va­lin­taista). Liikkeet vaihte­levat telineittäin ja aiheittain (rekki, puomi, liikkuvuus, hyppy, voima, permanto jne.). Joskus jonkun liikkeen oppiminen vaatii spesi­fimmin tietyn ominai­suuden harjoit­te­le­mista, jolloin tauko toimin­nasta on mahdol­linen. Merkki­suo­ri­tuksen pariin voi myös myöhemmin palata, jos aiemmilla kausilla jäänyt merkki kesken, tai joku taso jo suori­tettuna.

Syksyn merkki­suo­ri­tus­päivä pidetään marraskuun lopussa/ joulukuun alussa. Ajankohta tarkentuu syksyn aikana.

AKROBATIA ALKEET

Sopii lajin uusille harras­ta­jille.  Akrobatia- ja voimis­te­lu­ryh­mässä harjoi­tellaan perus­ak­ro­batia-ja voimis­te­lu­liik­keitä kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsil­lä­sei­sontoja. Harjoi­tellaan yksit­täisiä liikkeitä puomilla ja rekillä. Kun perus­taidot ovat hallussa, edetään harjoit­te­lemaan vaikeampia akroba­tia­liik­keitä kuten arabia­laisia. Harjoi­tuksia tehdään mm airtrac­killa ja kanvee­silla, puomilla.

AKROBATIA JATKO

Ryhmä sopii jotakin voimis­telun lajia tai esim cheer­lean­dingia jo aiemmin  harras­ta­neelle.
Vahvis­tetaan monipuo­li­sesti perus­akroja kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsil­lä­sei­sontoja. Ryhmässä harjoi­tellaan flikkejä, arabialaisia,voltteja sekä juoksevia sarjoja. Harjoi­tuksia tehdään airtrac­killa ja kanvee­silla.