TULE MUKAAN

KirkUssa on mahdol­lista harrastaa teline­voi­mis­telua harras­te­ryh­missä, jotka on jaettu iän, taito­tason ja harras­tus­vuosien perus­teella. Lajia voi harrastaa 1–3 kertaa viikossa. KirkUssa teline­voi­mis­telun harras­te­ryh­missä harjoi­tellaan valmen­tajan tekemien kausi- ja tunti­suun­ni­telmien mukai­sesti, joten mielekäs ja tavoit­teel­linen harjoittelu pienil­läkin harjoi­tus­mää­rillä on mahdol­lista. KirkUssa tytöt ja pojat harjoit­te­levat samoissa ryhmissä.

KirkUn teline­voi­mis­te­lu­ryh­missä on pääsään­töi­sesti hyvät olosuhteet harras­te­tason harjoit­teluun. Koulun liikun­ta­sa­leista löytyy perman­to­patjoja, alastu­lo­patjoja, nojapuut, rekit, ja puomeja. Lisäksi harjoit­te­lussa hyödyn­netään välineistöä monipuo­li­sesti; käytössä on mm. trampo­liinit, puolapuut, pehmo­mo­duulit, köydet ja voimis­te­lu­penkit. Keväällä 2019 KirkUn teline­voi­mis­telun harjoit­te­luo­lo­suh­teita paran­tamaan on hankittu Airtrack eli ilmavolt­tirata.

Harjoi­tusten sisältö ja kauden kulku:

Harjoi­tukset koostuvat alkuläm­mit­te­lystä, voima- ja liikku­vuuso­sioista, perus­ak­ro­batian ja voimis­telun harjoit­te­lusta sekä teline­har­joit­te­lusta. Kullakin harjoi­tus­ker­rassa on pääpaino jollakin tietyllä telineellä, jonka ympärille on raken­nettu ominai­suuksia ja tekniikkaa hiovaa teline­rataa ja oheis­pis­teitä.

Teline­voi­mis­telun syyskausi päättyy näytökseen, jossa ryhmät näyttävät kotiväelle teline­tai­tojaan teline­ra­dalla ja perman­nolla. Kevät­kauden päätteeksi  teline­voi­mis­te­lu­ryh­mämme kokoon­tuvat suurempaan näytökseen kaikki yhdessä, jolloin esiin­nytään koreo­grafian mukai­sesti.

Ohjaajat:

Teline­voi­mis­te­lu­ryh­miämme ohjaavat Voimis­te­lu­liiton koulu­tus­jär­jes­telmän mukai­sesti koulu­tetut teline­voi­mis­telun lajioh­jaajat.

Mitä on hyvä osata, kun tulee mukaan?

Teline­voi­mis­te­lussa hyötyä on myös monen­lai­sesta muusta liikun­nal­li­sesta taustasta, eikä alkeis­ryhmiin ole pääsy­vaa­ti­muksia. Alkeis­ryhmät alkavat 4‑vuotiaasta eteenpäin.  Myös myöhem­mällä iällä voi aloittaa teline­voi­mis­telun harras­ta­misen, ryhmiä on tarjolla eri-ikäisille, myös nuorille oma ryhmänsä. Jatko­ryh­miinkin on mahdol­lista päästä, jos aiempaa taustaa voimis­te­lul­li­sista lajeista kuten sirkus, joukkue­voi­mistelu tai akrobatia löytyy. Kannattaa tiedus­tella sopivaa ryhmää ohjaa­jilta.

Teline­voi­mis­te­lu­ryh­mämme toimivat taso-ja ikäryh­missä

Alkeis­ryh­mästä on hyvä aloittaa harrastus, mikäli lajista tai muusta akrobatia/sirkus/ muu voimistelu ei ole aiempaa kokemusta.

Jatko­ryhmiin tulevalta edelly­tetään harras­tu­nei­suutta teline­voi­mis­te­lusta tms vastaavan lajin parista, esim sirkus/jv-tai rytminenvoimistelu/ cheer­leading. Oikea ryhmä löytyy usein kokei­le­malla.

Jatko­ryhmien vaati­mus­ta­sosta kertoo numero ryhmän perässä 1 = vähin­täään vuoden harras­tu­neisuus 2= harras­tu­nei­suutta lajista jo useam­malta vuodelta 3= harras­tu­nei­suutta lajista useam­malta vuodelta, lajitaidot hallussa hyvin.

Edistyneet: Harras­tu­nei­suutta lajista usealta vuodelta, lajitaidot hallussa hyvin

Kokei­lemaan ryhmiin

Kaikilla on mahdol­lisuus maksut­tomaan kokei­lu­kertaan kahdesti. Valitse sopivan ryhmä iän- ja harras­tu­nei­suuden mukaan, ilmoit­taudu mukaan myClu­bissa ja tule kokei­lemaan.

Lisätietoja: telinevoimistelu(at)kirku.fi

Kaikki kauden ryhmämme näet tästä: