Terve­tuloa KIRKUn yleisur­heiluun

Yleisur­heilu on yksi maailman suosi­tuim­mista urhei­lu­la­jeista. Yleisur­hei­lussa saat harjoi­tella sekä lyhyitä että pitkiä juoksu­matkoja, eri hyppy­lajeja sekä heitto­lajeja. Yleisur­heilu on monipuo­linen harrastus, josta jokai­selle löytyy mieluinen laji. Yleisur­heilua voit harrastaa joko harras­te­ryh­mässä tai tavoit­teel­li­sem­massa treeni­ryh­mässä, jossa haluk­kailla on mahdol­lisuus kilpailla.
Alle koului­käiset lapset pääsevät harras­tuksen alkuun osallis­tu­malla touko-elokuussa järjes­tet­täviin yleisur­hei­lu­kou­luihin.
Terve­tuloa!

Lajin yhteys­tiedot

Jaoston vetäjä

Henri Lavi
yleisurheilu@kirku.fi

Ryhmien peruu­tukset ja laskutus:
toimisto@kirku.fi