YLEISUR­HEI­LU­KOULUT 

YLEISUR­HEI­LU­KOULUT KESÄLLÄ

Yleisur­hei­lu­kou­lussa lapset neljästä vuodesta ylöspäin harjoit­te­levat juoksuja, hyppyjä, kuulan­työntöä ja keihään­heittoa. Tunneilla verry­tellään leikkien, venytellään ja harjoi­tellaan lapsen ikätasoon sopivasti eri yleisur­heilun taitoja.

Kaikkien yleisur­hei­lu­kouluun tulevien on sitou­duttava alla oleviin ohjeisiin turval­lisen harjoit­telun takaa­mi­seksi.

Yleisur­hei­lu­kou­lujen ohjeet harjoit­te­lussa 1.6. alkaen:

Yleisur­hei­lu­jaosto on kartoit­tanut koronaan liittyvät vaarat ja riskit ja ohjeistaa sen perus­teella näin:
Yleisur­hei­lu­kenttä on laaja alue, mikä mahdol­listaa toiminnan suunnit­telun niin, että korona­riski on otettu huomioon.

Yleisur­hei­lu­kou­lu­laiset tapaavat aina korkeus­hyp­py­paikan luona. Treenit päättyvät aina takasuo­ralle, josta huoltajat voivat hakea yleisur­hei­lijat. Takasuo­ralla on oma sisään­käynti. Näin vältymme turhista kontak­teista eri ryhmien välillä.

Kädet tulee pestä ennen ja jälkeen treenien. Treeneihin saa tulla vain terveenä.

Lämmit­te­lyssä vältetään turhia kontakteja ja esim. hippaa ei valitet­ta­vasti voida nyt leikkiä. Yleisur­hei­lu­kou­lussa tutus­tutaan eri lajeihin. Ohjaajat ohjaavat etäisyys huomioon ottaen. Välineiden käytössä huomioidaan niiden puhdistus suori­tusten välissä.

Jokai­sella yleisur­hei­li­jalla on oma vesipullo mukana.

Tilan­teesta huoli­matta vedämme treenit laaduk­kaasti.