KirkU:n lasten harras­te­ryh­missä alle koului­käiset lapset pääsevät tutus­tumaan liikun­ta­har­ras­ta­miseen turval­li­sessa ja osaavassa toimin­nassa. Ryhmä­va­li­koi­massa on  taape­ro­jumppaa, temppu­jumppaa, voimis­te­lu­kouluja, perhe­lii­kuntaa, palloi­lu­kerhoja, telien­voi­mis­telua, parkouria. Lapsen liikun­ta­taidot kehit­tyvät ryhmissä monipuo­li­sesti ja lapsella on vahva pohja siirtyä halutessa mihin tahansa urhei­lu­lajin pariin. Tutustu tarjon­taamme Lasten harras­te­lii­kunta