Joukkue­voi­mis­telun joukkueisiin otetaan mukaan uusia voimis­te­li­joita kesän aikana. Kaikki joukkueet harjoit­te­levat 1.6.–17.6. välisenä aikana, jolloin pääsee tutus­tumaan jo toimintaan.

Klikkaa ilmoit­tau­tu­miseen, jos haluat ensiksi tulla tutus­tumaan ole yhtey­dessä joukkuevoimistelu@kirku.fi:

Sovi kokei­lu­kerta kilpa­jouk­kueisiin sähkö­pos­tilla joukkuevoimistelu@kirku.fi: 

  • SM-sarja: Team Coraliet, Cirena X, Celina X
  • Kilpa­sarja: Claretit 06, Cirena 09, Celina 11
  • Harras­te­sarja: Claretit KH, Claretit 04, Coraliet KH, Cirena KH, Celina KH

Tietoa joukkueista

H‑joukkueet ovat harras­tavia ryhmiä, joissa kehitetään voimis­telun ja liikku­misen perus­taitoja. Lisäksi harjoi­tellaan esiin­ty­mis­oh­jelmia ja käydään esiin­ty­mässä. Harjoi­tukset 1–2 kertaa viikossa.

KH- joukkueet kilpai­levat tai tähtäävät kilpai­lemaan harras­te­sarjaan. Joukkueet ovat tavoit­teel­lisia ja mukaan voi liittyä osoit­ta­malla liikun­nal­lisia ja voimis­te­lul­lisia taitoja. Harjoi­tukset 2–3 kertaa viikossa.

Kilpa­sarjan joukkueet aloit­tavat kilpai­le­misen n. 9‑vuotiaina ja harjoit­te­levat tavoit­teel­li­sesti. Joukkueissa vaaditaan hyviä fyysisiä ominai­suuksia (liikkuvuus, nopeus, ketteryys, voima) sekä voimistelu-/tans­si­taustaa. Harjoi­tukset 3–4 kertaa viikossa.

SM-sarjan joukkueissa tavoi­tellaan Suomen kärki­tasoa ikäsar­jassa. Joukkueissa vaaditaan erinomaista liikku­vuutta, nopeutta, kette­ryyttä ja voimaa sekä erityi­sesti motivaa­tiota. Harjoi­tukset 4–5 kertaa viikossa.

  • 2003–2006 syntyneet: Claretit KH ja Claretit 04
  • 2006–2008 syntyneet: Claretit 06, Team Coraliet, Coraliet KH ja Coraliet H
  • 2009–2010 syntyneet: Cirena — ikäkausi
  • 2011–2012 syntyneet: Celina ‑ikäkausi
  • 2013–2014 syntyneet: Celea ‑ikäkausi

Kaikki joukkueet harjoit­te­levat KVS:llä, omalla treeni­sa­lilla hyvissä olosuh­teissa. KVS sijaitsee Munkin­mäentie 7, Into Clubin talossa (sisään­käynti autoliikkeen puolelta).

Lisätietoa:
SM- ja kilpa­sarja: joukkuevoimistelu@kirku.fi, 040 7515476
KH ja H joukkueet: vera.forsten@kirku.fi, 050 3826784