Tiedote 8.5.2020

Päivi­tystä kevään poikkeus­ti­lan­teeseen seuran toimin­nassa.
Korona­ra­joi­tusten asteit­tainen keven­tä­minen mahdol­listaa myös KirkUn  toiminnan käynnis­tä­misen kesän alussa joiltain osin.

Toimin­tojen järjes­tä­miseen liittyy vielä huomioi­tavia ja ratkais­tavia asioita. Tärkeimpänä asiana on miettiä , kuinka varmis­tetaan niin osallis­tujien kuin ohjaajien turval­lisuus ja terveys.
KirkUssa harras­tetaan useita lajeja ja lajien erityis­piirteet on huomioitava, kun mahdol­lista toimintaa suunni­tellaan.
Seuraamme valtio­neu­voston tiedot­teita, lajiliit­tojen ja liikunnan katto­jär­jes­töjen ohjeita liikunnan järjes­tä­mi­sessä ja teemme seurassa kullekin lajil­lemme toimin­taohjeet.
Ihan kaikkea perin­teistä ja ennalta suunni­teltua kesätoi­mintaa, emme välttä­mättä pysty järjes­tämään.
Tiedo­tamme kesän toimin­noista vielä toukokuun lopun aikana ja pääasiassa lajeittain.

Kesää kohti ollaan menossa vauhdilla. Ulkoillaan ja nautitaan ihanista kevät­päi­vistä !