KIRKU­LAI­SELLE 

JÄSEN­MAKSU 2023

15 € Lapset alle 18 v

30 € Aikuiset

Lasku­tetaan vuoden alussa tai liittyessä mukaan toimintaan.

UUSI JÄSEN- LIITY TÄSTÄ JÄSENEKSI

Jäsenyys lapset

Jäsenyys aikuiset 18 v alkaen

JÄSENEDUT

Alle 18v jäsenemme ovat vakuu­tettuja LähiTa­pio­lassa. LähiTa­piolan tapatur­ma­va­kuutus kattaa seuramme toimin­nassa sattuneet tapaturmat. Ole yhtey­dessä tarvit­taessa toimisto@kirku.fi

Jäsenille 10% alennus Piruetin tuotteista myymä­löissä ja verkko­kau­passa. Verkko­kau­passa alennus­koodi “voimistelu”.

myClub ‑JÄSEN­PALVELU

MyClub on urheilu- ja vapaa-ajan yhtei­söjen sähköinen jäsen­palvelu, jonka avulla seuramme hallinnoi jäsen­re­kis­teriä, lasku­tusta, tapah­tu­mail­moit­tau­tu­misia, läsnä­olo­seu­rantaa ja jäsen­vies­tintää. myClub tarjoaa yhteisön johdolle kattavia tilastoja ja raportteja toiminnasta.Yhteisön jäsen voi myClubin avulla ylläpitää helposti yhteys­tie­tojaan, vastaa­nottaa tiedot­teita ja laskuja, ilmoit­tautua yhteisön tapah­tumiin sekä seurata omaa aktii­vi­suuttaan.

SEURAN JÄSENYYS

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry tarjoaa liikun­ta­toi­mintaa jäsenis­tölleen. Jäsen­tiedot kerätään ainoastaan seuran jäsen­re­kis­teriin, josta tietoja ei luovuteta ulkopuo­lelle.

JÄSENYYDEN PERUMINEN

Jäsenyyden voi perua koska tahansa sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi

SEURA­KAUPPA

Seura­kauppa toimii myClubin yhtey­dessä. Seura­kau­pasta voit hankkia edustus­vaat­teita, jumppa­pusseja, t‑paitoja sekä muita seura­tuot­teita.

KANNA­TUS­JÄ­SE­NEKSI

Liity KIRKUn kanna­tus­jä­se­neksi 20–50€vuodessa ja tue toimin­taamme.

Jäsen­tiedote 6.8. Visma maksu­val­von­ta­pal­velun käyttöö­no­tosta 1.9. alkaen Lue tiedote