Seura­sydän-kampanja liputtaa seura­toi­minnan yhtei­söl­li­syyttä

Nyt tarvitaan yhtei­söl­li­syyttä enemmän kuin koskaan. Ja mikäpä olisi parempi yhtei­söl­li­syyden esikuva kuin suoma­lainen urhei­luseura?  Suoma­lainen urhei­luseu­ra­toi­minta kun on maail­man­laa­jui­sesti täysin ainutlaatuinen​. Seuroissa on yli 1,2 miljoonaa liikkujaa, urhei­lijaa ja toimijaa. Olympia­ko­mitea, lajiliitot, liikunnan aluejär­jestöt ja urhei­luseurat haluavat liputtaa yhdessä seura­toi­minnan suurinta vahvuutta – yhtei­söl­li­syyttä.

#Seura­sydän on Suomen Olympia­ko­mitean koordi­noima kampanja, jonka tarkoi­tuksena on innostaa urhei­luseu­roissa ja liikun­ta­toi­mintaa järjes­tä­vissä yhdis­tyk­sissä toimivia ihmisiä levit­tämään yhtei­söl­li­syyden arvoja ympärilleen niin sosiaa­li­sessa mediassa kuin omassa toimin­nassaan.

Kampanja käynnistyy 1.9., josta lähtien rakkauttaan omaan seuraansa tai yhdis­tyk­seensä voi tuoda esiin sosiaa­lisen median kanavissa #Seura­sydän-häshtägin alla ja kaikilla muillakin kuvitel­ta­vissa olevilla tavoilla. Seura­sydän kuvastaa siis rakkautta omaa seuraa kohtaan ja kertoo siitä, mitä kaikkea hyvää seuran ihmiset ympärilleen luovat. Seurat eivät toimisi ilman ihmisiä, jotka ovat mukana täydellä sydämellään. ​Sykkiikö sinulla Seura­sydän?

Kampan­jalla halutaan herättää seurat sekä yhteis­kunta näkemään seura­toi­minnan yhtei­söl­li­syyden tärkeyden niin yksilölle kuin laajemmin koko yhteis­kun­nalle. ​Silloin seuraih­miset voivat kokea vilpi­töntä ylpeyttä toimin­nastaan ja muistaa seura­toi­minnan olevan arvokasta, merki­tyk­sel­listä työtä. Seura­sy­däntä seuraa­malla myös uudet ihmiset voivat löytää tiensä seura­toi­mintaan.

Kenelle tämä on tarkoi­tettu

Seura­sy­dämen ideana on levitä ja näkyä urhei­luseu­rojen ulkopuo­lelle sen jäsenten kautta. Seura­sy­däntä voivat kasvattaa niin juniorit, liikkujat, talkoo­laiset, fanit, huippu-urhei­lijat, lajiliitot kuin kumppa­niy­ri­tykset. Seuran toimin­nassa mukana olevat voivat jakaa seuran hyvää, yhtei­söl­listä ilmapiiri myös seuran ulkopuo­lelle omissa sosiaa­lisen median kanavissaan #seura­sydän-tunnisteen kanssa.

Miten teemme tästä ilmiön

Tämä on seurojen kampanja, joka luodaan yhdessä. Seura­sydän sykkii lähes 10 000 urhei­luseu­rassa. Myös Olympia­ko­mitea, lajiliitot ja liikunnan aluejär­jestöt ovat aktii­vi­sesti mukana viesti­mi­sessä. Seura­sydän ja yhtei­söll­lisyys ovat esillä sosiaa­li­sessa mediassa, YLE:n kanavilla, seurojen, lajiliit­tojen ja Olympia­ko­mitean viestin­nässä koko syksyn ajan aina Urhei­lu­gaalaan asti.

Seura­paita-päivä 24.9.

Kampanjan puitteissa vietetään tiistaina 24.9. Seura­paita-päivää, jolloin tavoit­teena on, että seura­toi­min­nassa mukana olevat ja olleet pukevat oman seuran verkka­takin tai paidan päälle ja lähtevät töihin, kouluun, päivä­kotiin ja kuka minnekin.