Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n kaikki harras­tus­toi­minta on jäädy­tetty alkaen 12.3.2020  toistai­seksi.

Koskee kaikkea seuran toimintaa niin lasten kuin aikuisten toimin­nassa: harjoi­tuksia, valmen­nus­ryhmiä, näytöksiä, ryhmä­lii­kun­ta­tunteja, tapah­tumia, kokouksia jne.  Toiminnan jatku­mi­sesta tiedo­tetaan erikseen.

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry hallitus