Joukkue­voi­mistelu järjestään kevään 2023 aikana ilmaisia lajiko­kei­lu­kursseja eri ikäisille lapsille. Ilmainen neljän kerran kurssi antaa hyvän mahdol­li­suuden tutustua voimis­teluun matalalla kynnyk­sellä ja on avoin kaikille haluk­kaille. Kurssin jälkeen, jos lapsi innostuu aloit­tamaan lajin jo kevät­kau­della on mahdol­lista tulla harjoit­te­lemaan oman ikäkauden joukku­eeseen tai hakeutua touko­kuussa mukaan joukkue­toi­mintaan.

Kurssin harjoit­te­lu­kerrat ovat aina torstaisin klo 17–18 KirkUn voimis­te­lusa­lilla.

10–12 vuotiaat 26.1.–16.2.2023 ilmoit­tau­tu­minen 

8–10 vuotiaat 2.3.–23.3.2022 ilmoit­tau­tu­minen 

6–8 vuotiaat 20.4.–11.5.2023 ilmoit­tau­tu­minen 

Terve­tuloa tutus­tumaan joukkue­voi­mis­teluun!