UUSI joukkue 2007–2009 synty­neille!

Tavoit­teena on kasata aikai­semmin voimis­tel­leista sekä uusista tulok­kaista joukkue harras­te­sarjaan. Joukkue harjoit­telisi 2–3 kertaa viikossa.

Harjoittelu ajankohdat pyritään toteut­tamaan voimis­te­li­joiden toiveiden mukai­sesti.

Alustava ilmoit­tau­tu­minen toimintaan oheisen linkin kautta.

Tämä ilmoit­tau­tu­minen ei ole sitova, vaan kartoi­tetaan haluk­kuutta osallistua. Tammi­kuussa järjes­tetään kiinnos­tu­neille kaksi kokei­lut­reeni kertaa, jonka jälkeen tehdään sitovat päätökset jatkosta. Näistä tiedo­tetaan tämän kyselyn kautta ilmoit­tau­tu­neille ennen vuoden vaihdetta.