Suositus maskin käytöstä Covid ‑19 tartun­tojen hillit­se­mi­seksi

THL on päivit­tänyt maski­suo­si­tusta. Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n kaikessa toimin­nassa on vahva suositus maskin käytöstä sisälii­kun­ta­pai­koilla toimit­taessa. Maskin käyttö koskee kaikkia 15 vuotta täyttä­neitä, jotka ovat mukana KirkU:n järjes­tä­mässä toimin­nassa: liikkujat, liikun­ta­ti­loissa lapsia saattavat ja noutavat vanhemmat, seuran ohjaajat ja valmen­tajat. Ohjeistus on voimassa heti 1.10.2020 alkaen.

-Maskia käytetään liikut­taessa sisälii­kun­ta­pai­koilla salissa, pukuhuo­neissa, käytä­vissä, aulassa ja muissa yleisissä tiloissa.

-Liikun­ta­har­joitteen aikana maskia käytetään, jos se on mahdol­lista. Lajijaostot ‑ja toimijat infoavat tarvit­taessa lisää lajikoh­tai­sesti käytän­teistä harjoi­tuk­sissa, leiri­tyk­sissä, kilpai­luissa.

-Lapsiaan saattavat ja hakevat huoltajat käyttävät maskia sisäti­loissa ollessaan. Sisäti­loissa ei saa oleskella tuntien aikana.

-Liikkujat ja lasten huoltajat hankkivat kasvo­maskit omalla kustan­nuk­sellaan. Seuran ohjaajat ja valmen­tajat saavat maskeja käyttöönsä seuralta.

-Edelleen on hyvä huolehtia tutuista perus­oh­jeista: hyvä käsihy­gienia, vain täysin terveenä toimintaan mukaan, pidä riittävä etäisyys.